Open brief aan minister Rosenthal – by @DriesvanAgt @TheRightsForum (Incl. English Translation)


Truth does not matter for “Israel”. Buttons Do. To mute.


Translation in English below the original article

Opinie Dries van Agt, 9 januari 2012

Geachte bewindsman,

Wij vernemen dat de heer Benjamin Netanyahu, premier van Israël, op 19 januari ons land gaat bezoeken. Het vooruitzicht van zijn komst brengt beroering teweeg in de gelederen van de strijders voor het internationaal recht. Toen Netanyahu’s bezoek eerder voor november werd aangekondigd, betoogden sommigen dat deze bezoeker tot ongewenste vreemdeling moet worden verklaard en dus huiswaarts gestuurd.

Onder zijn verantwoordelijkheid worden immers tal van vergrijpen tegen het internationaal recht gepleegd. Tegen het Handvest van de Verenigde Naties, alsmede bindende resoluties van de Veiligheidsraad. Maar ook tegen een reeks van  internationale verdragen tot de naleving waarvan de staat Israël zichzelf heeft verbonden. Het Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd bijvoorbeeld. En nog heel wat andere, zoals het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Anti-Folterverdrag.

Geen toegang verlenen dus aan deze bezoeker en al helemaal niet met rode lopers en champagne, naar veler oordeel. Arrestatie op Nederlands grondgebied zou ook een optie zijn, is wel gesuggereerd, al is dat wegens Netanyahu’s diplomatieke onschendbaarheid niet mogelijk.

Maar wij kiezen voor een andere bejegening. Regering en parlement moeten de komende ontmoeting met de heer Netanyahu aangrijpen om hem eens stevig de levieten te lezen. Onder meer ware de Israëlische premier deze vraag voor te houden: ‘Hoe kun je aandringen op hervatting van vredesbesprekingen met de Palestijnen over het verwezenlijken van de twee-statenoplossing (waarvan U gezegd hebt een voorstander te zijn) als je volop en zelfs in versneld tempo doorgaat met het bouwen en uitbreiden van nederzettingen in de nu al ruim veertig jaar bezette gebieden, Oost-Jeruzalem en de Westoever van de Jordaan? U wilt onderhandelen over een koek die U gretig bezig blijft zelf op te eten!’

Er zijn meer prangende vragen voor premier Netanyahu. De Europese Unie, ja ook Nederland, heeft de staat Israël bij herhaling aangemaand een einde te maken aan de wurgende blokkade van Gaza. Die dringende verzoeken heeft de premier telkens terzijde gelegd als een vogel die zich van water ontdoet door maar even met de veren te schudden. Hoe is deze hooghartige verwerping te verenigen met de niet aflatende pogingen van Israël en ook van U, dr. Rosenthal, om de betrekkingen van Israël met de EU nog verder op te schroeven? De betrekkingen van Israël met Nederland worden al in sneltreinvaart verdiept en verbreed, ongetwijfeld ook tijdens het aanstaande bezoek van premier Netanyahu, zonder dat U voorwaarden stelt met betrekking tot Israëls mensenrechtengedrag en opstelling in het vredesproces.

Veroorloof ons, dr. Rosenthal, U ook enkele suggesties voor te leggen die, indien gerealiseerd, het bezoek van de Israëlische premier waardevoller zouden kunnen maken. U maakt deel uit van de regering van een land dat zich niet alleen de bakermat, maar, met ongepast geworden trots, ook de hoeder en het brandpunt noemt van het internationaal recht. Verleen premier Netanyahu daarom nog een dag of wat extra gastvrijheid. Dat zou hem de gelegenheid bieden zijn opwachting te maken bij het in Den Haag residerende Internationaal Gerechtshof, om daar uiteen te zetten waarom Israël zich geen sikkepit aantrekt van de uitspraak van dat hof uit 2004 over de Muur, ook wel “scheidingsbarrière” genoemd.

Wellicht zou de heer Netanyahu in één moeite door ook een bezoek kunnen afleggen bij het Internationaal Strafhof. Daar kan hij uitleggen waarom de staat Israël zich, in tegenstelling tot alle lidstaten van de EU en heel veel andere landen, onttrekt aan de rechtsmacht van dat hof. En, waarom zoveel Israëli’s vrij rondlopen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid oorlogsmisdaden hebben gepleegd, zoals het doelbewust doden van Palestijnse burgers. Heel wat gevallen zijn door Israëlische mensenrechtenorganisaties gedocumenteerd.

Tijdens een nog wat langer verblijf in Nederland zou de premier van Israël tevens een voordracht kunnen houden voor een gezaghebbend publiek van bij ontwapening en wapenbeheersing betrokken toehoorders. Hierbij kan dan aan de orde komen waarom Israël al sinds decennia beschikt over een aanzienlijk arsenaal aan nucleair wapentuig, maar niet wil toetreden tot het Non-Proliferatie Verdrag. Het Instituut Clingendael of het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken zou hiervoor een podium kunnen bieden. Dan zou ook de vraag gesteld kunnen worden waarom Israël de oorlogstrom roert vis-à-vis Iran, terwijl het zelf geen enkel internationaal toezicht toestaat van zijn eigen atoomarsenaal, en ook niet van andere massavernietigingswapens die het bezit.

Laat ons dus de heer Netanyahu verwelkomen en hem in de gelegenheid stellen zich ook te verstaan met anderen dan bewoners van het Binnenhof. Zijn bezoek, ook elders dan daar, kan voor hemzelf en voor anderen leerrijke ervaringen opleveren.

Dries van Agt

Voorzitter The Rights Forum

Bovenstaande brief verscheen op 17 januari in Trouw.

Meer informatie

In Israël en de bezette Palestijnse gebieden worden ernstige schendingen van het internationaal recht gepleegd. Voor veel van die schendingen is de Israëlische regering verantwoordelijk. Bekijk hier ons overzicht met belangrijke voorbeelden van schendingen.

Source and more at the RightsForum

Translation in English

Dear Minister,

We learn that Mr. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, will be visiting our country on January 19th.  The prospect of his coming brings commotion in the ranks of the fighters for international law. When Netanyahu’s visit was announced earlier in November, some argued that this visitor to undesirable alien must be explained and thus sent home.
For under his responsibility many offenses against international law are being committed. Against the by Charter of the United Nations and binding resolutions of the Security Council. But also against a range of international treaties is the responsibility of the state of Israel to which it has committed itself.  The Geneva Convention on the Protection of Civilian Persons in Time of War, for example. And many others, such as the Convention on the Rights of the Child and the Anti-Torture Treaty.

So no access to the visitor and certainly not with red carpets and champagne, in the opinion of many. Arrest on Dutch territory would also be an option, it has been suggested, though, because of Netanyahu’s diplomatic immunity is not possible.

But we choose a different treatment. Government and parliament to the next meeting with Mr. Netanyahu to seize him firmly to the Levites to read (*to lecture one sternly) Among others were the Israeli prime minister this question to people: ‘How can you insist on resuming peace talks with the Palestinians to achieve the two-state solution (which you’ve said a favor) when full, and even more rapidly continue building and expanding settlements in the now more than forty years occupied territories, East Jerusalem and the West Bank of the Jordan? You want to negotiate a cake that you are busy eagerly eating yourself!

There are more pressing questions for Prime Minister Netanyahu. The European Union, yes the Netherlands too,  have repeatedly urged Israel to end the  strangling blockade of Gaza. Urgent requests that the Prime Minister always laid aside as a bird that removes water from the springs but just shaking it off. How is this arrogant dismissal to unite with the relentless efforts of Israel and of you, Dr. Rosenthal, the relations of Israel with the EU even further keys up? Israel’s relations with the Netherlands are already rapidly deepened and broadened, probably during the forthcoming visit of Prime Minister Netanyahu, without you demanding conditions in regard to Israel’s human rights treaty and engagement in the peace process.

Allow us, Dr. Rosenthal,  to present you some suggestions which, if realized, could make the visit of Israeli Prime Minister  more valuable. You are part of the government of a country that not only calls itself a cradle, but with inappropriate pride , also the guardian and the focus of international law. Give Netanyahu a day or so extra hospitality. That would give him the opportunity to pay his respects to the The Hague’s ICJ,  to explain why Israel does not care a mite about the judgment of that court in 2004 on the Wall, also called the “separation barrier”.

Perhaps Mr. Netanyahu could pay in one effort also a  visit to the International Criminal Court. He can explain there why the State of Israel, in contrast to all EU Member States and many other countries, withdraws itself  from the jurisdiction of that court. And, why so many Israelis walk freely with probability bordering on certainty of having committed war crimes, including the deliberate killing of Palestinian civilians. Many cases have been documented by Israeli human rights organizations.

At a little longer stay in the Netherlands, the Prime Minister of Israel also keep a speech for an authoritative audience of listeners involved in disarmament and arms control. So there can be dealt with why Israel for decades has a substantial arsenal of nuclear weaponry, but refuses to accede to the Non-Proliferation Treaty. The Clingendael Institute and the Dutch Society for International Affairs would offer a platform for this. There also the question could be asked why Israel’s stirs the war vis-à-vis on Iran, while itself not allows no international monitoring of its own atomic arsenal at all, nor of other mass destruction weapons in it’s possession.

So lets welcome  Mr. Netanyahu and grant him also the opportunity to communicate with others than residents of the Courtyard. His visit, then elsewhere there may, for himself and for others educational experiences.

Comments are closed.

%d bloggers like this: